Cysylltu â ni

Os oes gennych ymholiad am olew, gwiriwch pa aelod o’r Ymgyrch Gofal Olew sydd yn y sefyllfa orau i ymateb.

Rheoleiddwyr Amgylcheddol y DU

Asiantaeth yr Amgylchedd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gweithio i greu lleoedd gwell i bobl a bywyd gwyllt, a chefnogi datblygu cynaliadwy yn Lloegr. Mae ein gwaith yn cynnwys rheoleiddio diwydiant mawr a gwastraff, rheoleiddio tir halogedig, sicrhau ansawdd ac adnoddau dŵr a rheoli’r perygl o lifogydd o brif afonydd, cronfeydd dŵr, aberoedd a’r môr.

Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Rheoli Llygredd (Storio Olew) (Lloegr) 2001 a Rheoliadau Slyri Silwair ac Olew Tanwydd Amaethyddol (Lloegr) 2010.

Asiantaeth yr Amgylchedd ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 03708 506 506 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm GMT)

E-bost: enquiries@environment-agency.gov.uk

Llinell gymorth adrodd am ddigwyddiadau: 0800 80 70 60 (gwasanaeth 24 awr)

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r Corff mwyaf a Noddir gan Lywodraeth Cymru – rydym yn cyflogi 1,900 o staff ledled Cymru ac mae gennym gyllideb o £180 miliwn. Fe’n ffurfiwyd ym mis Ebrill 2013, gan ymgymryd i raddau helaeth â swyddogaethau Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd yng Nghymru, yn ogystal â rhai o swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Mae CNC yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016

CNC ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 0300 065 3000 (Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 6pm)

E-bost: enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Mincom: 03702 422 549

Llinell gymorth adrodd am ddigwyddiadau: 0300 065 3000 (gwasanaeth 24 awr)

Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon (NIEA)

Amcan strategol NIEA yw creu ffyniant a lles drwy ragoriaeth ym maes yr Amgylchedd a Threftadaeth.

NIEA sy’n gyfrifol am orfodi’r Rheoliadau Rheoli Llygredd (Storio Olew) (Gogledd Iwerddon) 2010.

NIEA ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 0845 302 0008

E-bost: nieainfo@doeni.gov.uk

Llinell gymorth adrodd am ddigwyddiadau: 0800 80 70 60 (gwasanaeth 24 awr)

Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yr Alban (SEPA)

Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yr Alban (SEPA) yw rheoleiddiwr amgylcheddol yr Alban. Ein diben yw diogelu a gwella’r amgylchedd, gan gynnwys rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Rydym hefyd yn cyfrannu at wella iechyd a lles pobl yn yr Alban ac at sicrhau twf economaidd cynaliadwy.

Mae SEPA yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Amgylchedd Dŵr (Amrywiol) (Yr Alban) 2017. Mae’r rheoliadau hyn yn cyflwyno Rheolau Rhwymo Cyffredinol 26, 27 a 28 sy’n ymdrin â’r gofynion ar gyfer storio olew.

SEPA ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 03000 99 66 99 (gwasanaeth 24 awr)

E-bost: drwy ffurflen ar dudalen rhyngrwyd

Llinell gymorth adrodd am ddigwyddiadau: 0800 80 70 60 (gwasanaeth 24 awr)

Cyrff proffesiynol

Y Sefydliad Ynni

Y Sefydliad Ynni (EI) yw’r corff proffesiynol ar gyfer y diwydiant ynni, gan ddarparu arferion da a phroffesiynoldeb ledled y sector. Mae’r EI yn gwasanaethu cymdeithas gydag annibyniaeth, proffesiynoldeb a chyfoeth o arbenigedd mewn materion ynni.

EI ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 0207 467 7100

E-bost: info@energyinst.org

Cymdeithasau masnach

BSIF fel aelodau o’r Ymgyrch Gofal Olew

Ffederasiwn Diwydiant Diogelwch Prydain (BSIF) yw’r prif gymdeithas ar gyfer y Rheoliadau Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) ac fe’i cydnabyddir fel Awdurdod Cymwys gan Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) a Safonau Masnach. Mae gan y BSIF gysylltiadau gweithredol â llawer o adrannau’r llywodraeth, dros 130 o Gyrff Masnach cynrychioliadol ac mae ganddo grŵp aelodau, ‘Grŵp cyfyngu a rheoli arllwysiadau’ sy’n canolbwyntio’n benodol ar reoli a chyfyngu olew a chemegau yn yr amgylchedd.

Heddiw, mae’r BSIF wedi’i hen sefydlu fel prif lais annibynnol diwydiant diogelwch galwedigaethol a diogelu’r amgylchedd Prydain, gan helpu i ddylanwadu ar ddeddfwriaeth a darparu ffynhonnell o wybodaeth awdurdodol i ddiwydiant yn gyffredinol am amrywiaeth o faterion diogelwch yn y gweithle, tra’n cynrychioli anghenion ei aelodau.

BSIF ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 01442 248 744

E-bost: enquiries@bsif.co.uk

Cymdeithas Dosbarthwyr Tanwydd y DU ac Iwerddon (UKIFDA)

Cymdeithas Dosbarthwyr Tanwydd y DU ac Iwerddon (UKIFDA) yw’r gymdeithas fasnach ar gyfer y diwydiant dosbarthu tanwydd hylifol. Mae holl aelodau UKIFDA yn dilyn arferion gorau ac yn cadw at ein Cod Ymddygiad a Siarter Cwsmeriaid llym.

Mae gan UKIFDA wybodaeth a chyngor i ddefnyddwyr olew gwresogi ar ei wefan ynghylch pynciau fel sut i archebu olew gwresogi gan aelod o UKIFDA ac adran fanwl ar ofalu am a chynnal a chadw tanciau olew.

UKIFDA ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 0121 781 7267

E-bost: info@ukifda.org

Cymdeithas Dechnegol ag Tanio Olew (OFTEC)

Ers ei sefydlu ym 1991, mae OFTEC wedi bod yn hyrwyddo’r safonau proffesiynol uchaf o fewn y diwydiant gwresogi a choginio ag olew yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon.

Drwy ei weithgarwch fel cymdeithas fasnach, mae OFTEC wedi sefydlu cysylltiadau ag asiantaethau’r llywodraeth, darparwyr hyfforddiant, a gweithgynhyrchwyr offer olew, tanciau storio olew, ac offer cyflenwi. Yn ogystal â chynnig canllawiau rheoleiddio ac arferion gorau cynhwysfawr i weithwyr gwresogi olew proffesiynol a defnyddwyr, mae OFTEC hefyd yn gweithredu ‘Cynllun Personau Cymwys’ er budd gosodwyr gwresogi yng Nghymru a Lloegr.

Oftec ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 01473 626 298

E-bost: enquiries@oftec.org gyfer ymholiadau technegol – ceisiwch fod mor benodol â phosibl am eich ymholiad (e.e. cynnwys enwau modelau).

Cymdeithas Ireidiau’r Deyrnas Unedig (UKLA)

Mae Cymdeithas Ireidiau’r DU yn cynrychioli buddiannau aelod-gwmnïau gartref a thramor.

Gan gynrychioli’r rhan fwyaf o Ddiwydiant Ireidiau’r DU, mae’r UKLA yn ymgysylltu’n weithredol â chymdeithasau masnach eraill, megis UEIL, ORA, UKPIA ac ati ar faterion sy’n effeithio ar y diwydiant, drwy gymryd rhan mewn ymgynghori, cynrychioli a lobïo i Lywodraeth y DU ac Ewrop ac awdurdodau’r diwydiant.

Yn ogystal â’n rôl a’n gweithgarwch cynrychiolaeth craidd, rydym hefyd yn darparu digwyddiadau rhwydweithio diwydiant a swyddogaeth rhannu gwybodaeth i’n haelodaeth, drwy hyfforddiant a chyfathrebu ar ddatblygiadau a deddfwriaeth y diwydiant.

UKLA ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 01442 875922

E-bost: enquiries@ukla.org.uk

Cymdeithas Ailgylchu Olew (ORA)

Mae’r ORA yn gwasanaethu fel corff masnach y DU sy’n cysylltu cynhyrchwyr olew mwynau, y defnyddwyr sy’n cynhyrchu olew gwastraff a ffrydiau gwastraff perthynol, deddfwyr, rheoleiddwyr a’r cwmnïau casglu a phrosesu sy’n ffurfio’r rhan fwyaf o’i aelodaeth.

Mae ein gweithgarwch sector yn rhan o’r diwydiant gwastraff peryglus sy’n gweithio mewn matrics Rheoleiddio Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol cymhleth. Mae ganddo gysylltiadau â deddfwriaeth berthnasol arall e.e. Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (lle mae ystyried gwastraff yn elfen allweddol mewn materion trwyddedu) ac ar gyfer y ddeddfwriaeth gemegol fwy diweddar sy’n sail i’n gweithrediadau adfer. Mae allbynnau ei aelod-gwmnïau’n cynnwys olew sylfaenol wedi’i adennill i’w ailddefnyddio fel deunyddiau cymysgu ireidiau ac amrywiaeth o danwyddau diwydiannol.

ORA ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: (0)1279 814035

E-bost: OilRecyclingAsso@aol.com

Ffederasiwn Gosodwyr a Chynnal a Chadw Cyfarpar Petrolewm (PEIMF)

Mae gan y PEIMF aelodaeth sy’n cynnwys y cwmnïau hynny sy’n darparu gwasanaethau contractio ym maes gosod a chynnal a chadw offer tanwydd. Mae’n rhoi mewnbwn i Adrannau’r Llywodraeth a Phaneli Diwydiant sy’n drafftio canllawiau, yn gosod safonau ac yn gweithredu Cyfarwyddebau Ewropeaidd. Mae’n cyhoeddi cyhoeddiad cyfnodol ‘Insite’ sy’n cynnwys erthyglau o natur dechnegol ac yn rhoi gwybod i aelodau am newidiadau mewn deddfwriaeth a gwybodaeth am y farchnad.

PEIMF ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 01474 321 999

Cymdeithas Manwerthwyr Petrol (PRA)

Mae’r PRA yn cynrychioli buddiannau sector annibynnol y Diwydiant Petrolewm Manwerthu. Mae’n gofalu am fuddiannau aelodau drwy gynrychiolaeth i’r Llywodraeth a’i hadrannau a’i hasiantaethau ar bob mater sy’n ymwneud â manwerthu tanwydd gan gynnwys deddfwriaeth, iechyd a diogelwch, diogelu’r amgylchedd, hyfforddiant ac ati. Mae hefyd yn rhoi cymorth a chyngor unigol i aelodau. Mae’n cynnal ymchwil drwy ei Bwyllgor Technegol ac yn paratoi canllawiau ar faterion technegol. Mae hefyd yn rhoi mewnbwn i Bwyllgorau Diwydiant.

PRA ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 0845 305 4230

E-bost: enquiries@rmif.co.uk

Cymdeithas Arllwysiadau’r DU ac Iwerddon

Mae Cymdeithas Arllwysiadau’r DU ac Iwerddon yn gymdeithas fasnach annibynnol ddi-elw ar gyfer diwydiant ymateb i ddigwyddiadau ac arllwysiadau’r DU yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon. Mae aelodau’n cynrychioli pob agwedd ar ddiwydiant ymateb a glanhau arllwysiadau olew’r DU a Gweriniaeth Iwerddon, gan gynnwys nid yn unig y prif ddarparwyr technoleg gweithgynhyrchu, gwasanaethau ymatebwyr ac ymgynghoriaethau, ond hefyd gwmnïau llai, sefydliadau academaidd ac ymchwil a hefyd unigolion sy’n ymwneud ag effeithiau arllwysiadau olew.

Mae aelodau Cymdeithas Arllwysiadau’r DU ac Iwerddon yn enwog am safonau Atal, Parodrwydd, Ymateb ac Adfer Arllwysiadau Olew o’r radd flaenaf.

Mae Cymdeithas Arllwysiadau’r DU ac Iwerddon yn cynnig Hyfforddiant Cymeradwy i Ymatebwyr Arllwysiadau ac mae’n aelod o Fforwm Ymateb Olew y DU, sy’n cefnogi diwydiant olew a nwy alltraeth y DU a chynllun achredu cadarn ar gyfer ei sefydliadau ymateb drwy ei gwmni cysylltiedig, International Spill Accreditation Scheme Ltd.

Cymdeithas Arllwysiadau’r DU ac Iwerddon ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 0333 444 1890

E-bost: info@ukspill.org

Llywodraeth

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw Llywodraeth ddatganoledig Cymru. Rydym yn gweithio i helpu i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein cenedl yn lle gwell i fyw a gweithio ynddi.

Llywodraeth Cymru ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: English: 0300 0603 300, Cymraeg: 0300 0604 400 (Dydd Llun i ddydd Gwener 8:30am i 5:30pm)

E-bost: CustomerHelp@Wales.GSI.Gov.UK

Busnesau Olew

OHES Environmental

Mae OHES yn ymgynghoriaeth amgylcheddol amlddisgyblaethol sy’n gweithredu ledled y DU ac Iwerddon. Fel rhan o sefydliad byd-eang sydd wedi’i gyfrif yn un o’r rhai mwyaf moesegol yn y byd a chyda’i wreiddiau mewn adfer arllwysiadau olew tanwydd, mae OHES bellach yn arweinydd yn y sector rheoli hawliadau amgylcheddol sy’n gweithio gyda chwmnïau petrogemegol ac yswiriant ac aseswyr colledion fel ei gilydd.

Mae’r busnes wedi ychwanegu nifer o is-adrannau newydd dros y 10 mlynedd diwethaf ac erbyn hyn mae ein hadrannau Tir Halogedig ac Ecoleg yn cael eu harwain a’u staffio gan rai o’r ymgynghorwyr gorau a mwyaf profiadol ym marchnad y DU.

OHES ar-lein

Ymholiadau:

Ffôn: 0333 600 2424

E-bost: info@ohes.co.uk

Shell

Mae busnesau Shell yn y DU yn rhan o The Shell Group, grŵp byd-eang o gwmnïau ynni a phetrogemegol. Ein nod yw diwallu anghenion ynni cymdeithas, mewn ffyrdd sy’n hyfyw yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol, yn awr ac yn y dyfodol.

Mae Shell wedi bod â chartref yn y Deyrnas Unedig ers sefydlu Shell Transport and Trading ym 1897. Ni yw’r cwmni rhestredig mwyaf yn y DU, sy’n gallu ateb 35% o’r galw am nwy yn y DU. Rydym yn cyflogi tua 6,500 o staff a chontractwyr medrus sy’n gwneud cyfraniad mawr i’r DU, nid yn unig drwy ddarparu ynni a darparu cynnyrch a gwasanaethau i’n cwsmeriaid, ond hefyd drwy gyflogaeth, refeniw treth a buddsoddiad.