Gofalu am eich olew

Mae eich olew yn werthfawr; rydych wedi talu amdano unwaith felly gwnewch yn siŵr nad oes angen i chi dalu amdano yr ail waith. Drwy ofalu am eich olew yn gywir byddwch yn diogelu ased gwerthfawr a’r amgylchedd.

P’un a ydych yn defnyddio eich olew i wresogi eich cartref, yn ei ddefnyddio ar gyfer eich busnes neu er mwyn helpu eich cerbyd i redeg yn dda, eich cyfrifoldeb chi yw gofalu amdano. Mae angen i chi ei storio a’i ddefnyddio’n ofalus i ddiogelu eich cartref, eich busnes neu eich eiddo, eich iechyd a’ch diogelwch ac er mwyn lleihau’r risg o lygredd. Eich cyfrifoldeb chi yw ei waredu’n ofalus ac yn gyfreithlon pan na fydd ei angen arnoch mwyach.

Mae gennych gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau nad yw eich olew yn achosi llygredd. Gallech gael eich erlyn os methwch â bodloni’r gofynion sylfaenol ar gyfer deddfwriaeth storio olew neu os bydd eich olew yn llygru afon, nant, llyn neu’r tir. Gall hyn fod yn gostus iawn i’w lanhau a gall ddifrodi adeiladau yn ogystal â’ch amgylchedd lleol.

 

Storfeydd Olew

P’un a ydych yn storio eich olew mewn tanc, swmpgynhwysydd canolraddol (IBC), drwm neu gynhwysydd bach bydd angen i chi ddeall y math o storfa olew sydd gennych er mwyn ei chynnal a’i chadw’n ddiogel.

P’un a ydych yn storio eich olew mewn tanc, swmpgynhwysydd canolraddol (IBC), drwm neu gynhwysydd bach bydd angen i chi ddeall y math o storfa olew sydd gennych er mwyn ei chynnal a’i chadw’n ddiogel.

 

Gwybod sut i Ofalu am Olew

Mae gofalu am eich olew yn golygu mwy na bodloni’r gofynion storio cyfreithiol – er bod hyn yn ddechrau da.

Bydd gofalu am eich olew o’r eiliad y caiff ei gyflenwi i chi, pan gaiff ei storio, wrth i chi ei ddefnyddio a hyd at ei waredu yn arbed arian  i chi ac yn lleihau’r risg y bydd eich olew yn achosi llygredd.

Ein cyngor: