Olew gwastraff: arfer da

Mae’n hanfodol eich bod yn defnyddio arfer da wrth storio, trin neu waredu olewau gwastraff, yn enwedig y rhai y nodir eu bod yn wastraff peryglus neu arbennig.

Pan fydd olew yn troi yn wastraff

Mae llawer o fathau o olew ac mae eu priodoleddau, sydd wedi newid efallai wrth i’r olewau gael eu defnyddio, yn deddfu’r modd y cânt eu dosbarthu pan ddônt yn wastraff. Mae canllawiau technegol i helpu i ddosbarthu eich gwastraff ar gael ar GOV.UK.

Daw’r olewau gwastraff mwyaf cyffredin o olew petrolewm, a elwir weithiau yn olewau mwynol. Ond gall olewau synthetig a llysiau droi’n wastraff hefyd.

Mae olew gwastraff yn niweidiol i’r amgylchedd a gall achosi canser, felly mae angen ei reoli’n ofalus. Efallai y bydd angen i chi ystyried canllawiau Iechyd a Diogelwch yn ogystal â’r amgylchedd.

Gofynion cyfreithiol

Mae gofynion cyfreithiol gwahanol yn dibynnu ar ble a sut y cynhyrchwyd eich olew gwastraff. Tybir bod pob olew mwynol gwastraff yn wastraff peryglus; efallai fod ganddynt ofynion deddfwriaethol ychwanegol.

Fel arfer, cynhyrchir olewau gwastraff y cartref mewn symiau bach. Nid yw deddfwriaeth olew gwastraff yn gymwys oni fyddwch yn trosglwyddo’r olew o’r cartref i gwmni masnachol, er enghraifft, os ewch ag ef i fanc ailgylchu olew neu safle amwynder dinesig, yna daw’r cwmni yn gyfrifol am ei storio a’i waredu.

Cwmpesir olewau gwastraff a gynhyrchir gan weithgaredd busnes diwydiannol neu fasnachol neu a gesglir ganddo gan ddeddfwriaeth olew gwastraff o ran eu storio, eu cludo a’u hadfer neu eu gwaredu.

Storiwch olewau gwastraff ar wahân i fathau eraill o wastraff. Gall hyn fod yn ofyniad cyfreithiol.

Storio olew gwastraff yn ddiogel

Mae’n hanfodol sicrhau bod eich man storio olew gwastraff yn gadarn ac yn ddiogel fel bod eich olew yn llai tebygol o achosi llygredd cyn y gallwch ei waredu. Dylech gadarnhau a oes angen i chi fodloni’r safonau cyfreithiol gofynnol ar gyfer storio olew gwastraff.

Cadwch bob gwastraff mewn mannau diogel o dan glo ac mewn cynwysyddion sy’n atal fandaliaid ac sy’n ddiogel rhag y perygl o lifogydd.

Dull gwaredu olew cartref

Os yw eich olew gwastraff yn olew iro, e.e. o gerbyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei roi mewn cynhwysydd sydd heb ei ddifrodi ac sydd â chaead diogel arno. Edrychwch ar wefan y Llinell Banc Olew i ddod o hyd i’ch banc olew gwastraff agosaf. Peidiwch byth ag arllwys olew i lawr y draen nac ar y tir.

Os oes gennych olew gwastraff i’w waredu bydd angen i chi fod yn ymwybodol o’r perygl o dân neu ffrwydrad. Peidiwch â cheisio gwaredu tanwyddau gwastraff eich hun, er enghraifft, drwy ei losgi neu ei ychwanegu at danc olew gwresogi cartref. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol neu aelod o’r Gymdeithas Ailgylchu Olew a gofynnwch am gyngor ar waredu. Bydd yn helpu os gallwch ddisgrifio mor gywir â phosibl beth yw’r tanwydd gwastraff sydd gennych a faint sydd gennych. Ai petrol neu ddiesel neu olew gwresogi cartref ydyw neu gymysgedd o’r ddau efallai?

Os ydych wedi rhoi’r tanwydd anghywir mewn cerbyd, peidiwch â throi’r injan ymlaen, gallai hyn achosi cryn ddifrod i’r injan. Cysylltwch â’ch garej leol neu sefydliad moduro am help a chyngor. Peidiwch â cheisio draenio tanwydd eich hun; rhywun proffesiynol a ddylai wneud hyn.

Dull gwaredu olew Busnesau

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mae gofynion cyfreithiol y mae’n rhaid i chi eu bodloni os ydych yn cynhyrchu neu’n storio gwastraff, yn casglu neu’n cludo gwastraff (cludwr) neu’n derbyn gwastraff i’w adfer, ei ailgylchu neu ei waredu fel derbynnydd gwastraff.

Gall olewau mwynol gwastraff fod yn werth rhywbeth. Mae cwmnïau yn cynnig gwasanaethau casglu oherwydd gallant gael eu trin i adfer cydrannau gwerthfawr neu, mewn rhai rhannau o’r wlad, i’w defnyddio fel tanwydd mewn safleoedd awdurdodedig.

Ni ddylech waredu olewau gwastraff o’ch busnes neu eiddo masnachol mewn safle amwynder dinesig i gartrefi.

Os nad ydych yn siŵr am y rheolau sy’n gymwys i’ch busnes, cysylltwch â’ch rheoleiddiwr amgylcheddol neu’r Gymdeithas Ailgylchu Olew.