Olew Gwastraff: Arfer Da

Mae’n hanfodol eich bod yn defnyddio arferion da pan rydych yn ei storio, trin neu waredu gwastraff olew, yn enwedig y rhai sy’n cael eu dosbarthu fel gwastraff peryglus neu arbennig.

Pan fydd olew yn dod yn wastraff

Mae sawl math o olew a’u priodweddau, a allai fod wedi newid yn ystod defnydd, yn pennu sut y maent yn cael eu dosbarthu ar ddiwedd eu hoes. Mae canllawiau technegol i helpu dosbarthu eich gwastraff ar gael ar GOV.UK.

Mae’r olewau gwastraff mwyaf cyffredin, sy’n deillio o danwydd neu olew iro, yn dod yn wreiddiol o olew petroliwm, a elwir weithiau yn olewau mwynol. Gall llawer o ireidiau hefyd gynnwys cydrannau synthetig.

Ond mae olewau cyffredin eraill, gan gynnwys deunyddiau seiliedig o lysiau a ddefnyddir ar gyfer coginio, hefyd yn gallu dod yn wastraff.

Mae olew gwastraff yn niweidiol i’r amgylchedd ac mae rhai, er enghraifft olewau injan wedi ei ddefnyddio, yn gallu achosi canser, felly mae angen ei reoli’n ofalus. Efallai y bydd angen ystyried canllawiau Iechyd a Diogelwch yn ogystal â’r amgylchedd.

Gofynion Cyfreithiol

Mae gofynion cyfreithiol gwahanol yn dibynnu ar ble a sut mae eich olew gwastraff wedi ei gynhyrchu. Ystyrir bod yr holl olewau mwynol gwastraff yn cael eu dosbarthu fel gwastraff peryglus; gall fod ofynion deddfwriaeth ychwanegol i’r rhain.

Fel arfer, mae olewau gwastraff cartref yn cael eu cynhyrchu mewn meintiau bach ac fel arfer yn cael eu rheoli gan awdurdodau lleol sy’n gallu cynnig cyngor penodol ar opsiynau gwaredu.

Os ydych yn trosglwyddo’r olew o’ch cartref i gwmni masnachol, er enghraifft os ydych yn ei gymryd i fanc ailgylchu olew neu safle amwynder dinesig, mae’r lle sy’n derbyn yr olew yn dod yn gyfrifol yn gyfreithiol am ei storio a’i waredu.

Mae pob olew gwastraff a gynhyrchir gan neu eu casglu o weithgaredd busnes diwydiannol, neu fasnachol, yn cael eu cwmpasu gan ddeddfwriaeth olew gwastraff ar gyfer eu storio, cludo, ac adennill neu ei waredu.

Storiwch eich olewau gwastraff ar wahân i wastraff arall, gall hyn fod yn ofyniad cyfreithiol.

Storio olew gwastraff yn ddiogel

Mae’n hanfodol i sicrhau bod eich storio olew gwastraff yn gadarn ac yn ddiogel fel bod eich olew yn llai tebygol o achosi llygredd cyn y gallwch gael gwared ohono. Dylech wirio a oes angen i gwrdd â safonau cyfreithiol gofynnol ar gyfer storio olew gwastraff.

Cadwch bob gwastraff mewn mannau diogel dan glo ac mewn cynwysyddion sy’n brawf fandaliaid ac yn ddiogel rhag perygl llifogydd.

Gwaredu ar gyfer perchenogion tai

Olewau Gwastraff

Os yw eich olew gwastraff yn olew ireidio, e.e. o gerbyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei roi mewn cynhwysydd heb ei ddifrodi ac sydd gyda chaead diogel. Peidiwch â gwaredu olewau hyn gyda’ch gwastraff cartref arferol neu ailgylchu. Dylid eu cymryd i’ch safle ailgylchu gwastraff y cartref lleol i’w gwaredu’n ddiogel.

Fel arfer, gall symiau bach o olew coginio gwastraff cael ei roi yn eich casgliad gwastraff domestig, gwiriwch y gall eich awdurdod lleol ei gymryd. Efallai y bydd angen eu rhoi mewn cynhwysydd caeedig clir a’u labelu fel olew gwastraff.

Gwiriwch y wefan (Oil Bank Line) i ddod o hyd i’ch banc olew gwastraff agosaf a all gynnig cyfleusterau casglu ar wahân ar gyfer olewau mwynol a choginio. Peidiwch byth â thywallt olew i lawr draen neu ar y ddaear.

Os oes gennych danwydd gwastraff i waredu mae angen i chi fod yn ymwybodol o’r risg o dân neu ffrwydrad. Peidiwch â cheisio cael gwared ar danwydd gwastraff eich hun, er enghraifft drwy ei losgi neu ychwanegu at danc olew gwresogi cartref. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol neu aelod o Oil Recycling Association a gofyn am gyngor gwaredu. Bydd o gymorth os gallwch chi ddisgrifio mor gywir â phosibl y math o danwydd gwastraff sydd genych a faint. Er enghraifft, a yw’n petrol neu ddisel, olew gwresogi cartref neu efallai cymysgedd?

Os ydych chi wedi rhoi’r tanwydd anghywir mewn cerbyd peidiwch â throi’r peiriant ymlaen, gallai hyn achosi difrod difrifol i’r injan. Cysylltwch â’ch garej lleol neu sefydliad moduro am help a chyngor. Peidiwch â cheisio i ddraenio tanwydd eich hun; mae hyn yn waith ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Deunydd Pacio

Os ydych wedi gwagio potel neu gan a arferai gynnwys olew, trowch ar ei ben i lawr i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio cymaint o olew â phosibl o’r cynhwysydd. Yna, cyn belled â bod symbol ailgylchu ar y cynhwysydd, dylech ofyn i’ch cyngor lleol am gyngor yw waredu. Mae cyfleusterau ar gyfer ailgylchu cynhwyswyr olew gwag yn amrywio rhwng cynghorau, felly mewn rhai achosion gellir eu cynnwys gydag ailgylchu cartref ac mewn achosion eraill efallai y bydd yn rhaid eu gwaredu â gwastraff cartref cyffredinol.

Mae gan lawer o gynghorau lleol danc casglu pwrpasol ar gyfer wastraff olew yn eu canolfan ailgylchu. Weithiau mae man casglu ar gyfer cynwysyddion olew gwag wedi ei leoli nesaf at y tanc olew gwastraff, hyn fel y gellir eu hailgylchu ar wahân. Bydd y staff yn y canolfannau ailgylchu lle rydych yn byw yn gallu dweud wrthych beth i’w wneud gyda’r botel olew gwag.

Gwaredu ar Gyfer Busnesau

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mae yna gofynion cyfreithiol mae’n rhaid i chi fodloni os ydych yn cynhyrchu neu’n storio gwastraff, casglu neu cludo wastraff (cludydd) neu yn derbyn gwastraff i’w adennill, ailgylchu neu ei waredu fel derbynnydd gwastraff.

Gall olewau mwynol gwastraff ac olewau coginio gwastraff fod o werth; er bod hyn yn gallu bod yn amrywiol iawn. Mae cwmnïau yn cynnig gwasanaethau casglu gan y gall yr olewau gwastraff cael eu trin i adennill cydrannau gwerthfawr, neu, mewn rhai rhannau o’r wlad, caiff eu defnyddio fel tanwydd mewn safleoedd awdurdodedig.

Ni ddylech waredu olew gwastraff o’ch busnes neu adeiladau masnachol mewn safle amwynder dinesig cartref.

Ar gyfer olewau mwynol gwastraff, os ydych yn ansicr ynghylch y rheolau sy’n berthnasol i’ch busnes cysylltwch ag eich rheolydd amgylcheddol neu Gymdeithas Ailgylchu Olew (Oil Recycling Association).

Ar gyfer olew coginio gwastraff o’r diwydiant arlwyo, gweler canllawiau’r Asiantaeth Safonau Bwyd (Food Standards Agency guidance).