Ireidiau Bioddiraddiadwy

Mae defnyddio Ireidiau Bioddiraddiadwy neu ‘Bio-lubes’, Olewau Gwyrdd neu Ireidiau sy’n Ystyriol o’r Amgylchedd (ECLs) yn dod yn ofyniad contract cyffredin wrth ddefnyddio ireidiau lle mae sensitifrwydd amgylcheddol yn broblem, yn enwedig lle mae mynediad at ddŵr daear, afonydd, nentydd a llynnoedd yn peri risg.

Storio ireidiau bioddiraddiadwy

Dylech gadarnhau a oes angen storio eich ireidiau bioddiraddiadwy yn ôl gofynion cyfreithiol.

Defnyddio ECLs

Cymwysiadau lle mae’r defnydd o ECLS yn arbennig o berthnasol yw:

  • systemau colled lwyr (ireidiau llif gadwyn, atalyddion cyrydol, olewau rhyddhau llwydni)
  • peiriannau hydrolegol ar gyfer cloddwyr sy’n gweithio ar safleoedd sy’n ystyriol o’r amgylchedd
  • ceisiadau pympiau dŵr ac irad lle na ellir osgoi rhyddhau i’r amgylchedd

Cynhyrchion

Yn yr amgylchedd dylai ECLs ddiraddio yn gynt o lawer nag olewau mwynol, gan leihau yn gyflym i gydrannau y gellir eu malurio’n haws drwy weithgaredd micro-organeb naturiol.

Gwneir llawer o ireidiau bioddiraddiadwy o olewau llysiau naturiol fel olew had rêp neu had blodau’r haul. Mae angen monitro cyflwr y cynhyrchion hyn a ddefnyddir oherwydd gall oes eu gwasanaeth amrywio a gall fod yn llai o lawer nag oes olewau mwynol, yn dibynnu ar y math o gynnyrch a’i ddefnydd.

Gall ireidiau sy’n seiliedig ar esterau wedi’u syntheseiddio gynnig oes gwasanaeth ragorol gan bydru mewn ffordd dderbyniol lle bo angen. Gall ireidiau yn seiliedig ar esterau synthetig gynnig oes gwasanaeth estynedig o gymharu ag olewau mwynol a all fynd yn bell i wrthbwyso eu cost gychwynnol.

Gwarant y gweithgynhyrchydd cyfarpar gwreiddiol

Mae mathau eraill o ireidiau sy’n ystyriol o’r amgylchedd ar gael. Rydym yn argymell eich bod yn ymgynghori â’r gweithgynhyrchydd cyfarpar gwreiddiol cyn defnyddio ireidiau bioddiraddiadwy a sicrhau bod y cyfarpar yn gydnaws â’r cynnyrch a ddewiswyd gennych ac i gynnal gwarantau.

Rheoli Gwastraff

Er bod ECLs yn fioddiraddiadwy, pan ddônt yn wastraff fe’u dosberthir yn fathau peryglus o wastraff a dylech eu gwaredu’n ddiogel ac yn gyfreithlon yn yr un modd ag y byddech yn ei wneud ar gyfer unrhyw olewau mwynol; defnyddiwch gyfryngau gwaredu gwastraff awdurdodedig yn unig. Peidiwch â chymysgu olewau bioddiraddiadwy ag olewau gwastraff eraill, oherwydd gall eu priodoleddau ymyrryd â phrosesau trin gwastraff.